GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Menu

Browsing "Older Posts"

Ông Trăng Miệng Cười

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2023 / Không có bình luận

Ông trăng nhà em
Chúm chím miệng cười
Từ trên mái phố
Tỏa sáng muôn nơi

Ông trăng nhà em
Là tiếng cha cười
Là lời mẹ hát
Là mắt em vui

Ông trăng nhà em
Bừng sáng suốt đời
Từ trên cao tít
Ông trăng miệng cười

Ông trăng nhà em
Khi khuyết khi đầy
Trăng đi đây đó
Miệng vẫn luôn miệng cười