GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Menu

Bậc Kiên

Thời gian tu học: 02 năm

NĂM THỨ NHẤT

 A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Đại cương Phật pháp.
 2. Mục đích Phật pháp.
 3. Tam Quy.
 4. Ngũ Giới.
 5. Cuộc đời Đức Phật.
 6. Đại cương Kinh Đại phương tiện Phật báo ân.
 7. Ngài Bồ Đề Đạt Ma.
 8. Ngài Khương Tăng Hội.
 9. Niền tin và đức tin.

B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

 1. Mục đích và phương tiện.
 2. Tâm lý trẻ.
 3. Cờ Phật giáo.
 4. Lược sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 5. Nội quy – Quy chế Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

C.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

 1. Tổ chức làng xã Việt Nam.
 2. Giáo dục y tế: Sự tác hại của Ma túy – Bệnh Sida.
 3. Cứu thương: Khái niệm và mục đích.
 4. Thể dục: Mục đích thể dục và các động tác căn bản.
 5. Ôn lại nhạc lý căn bản và các bài hát đã học, giới thiệu một số nhạc cụ phổ thông.
 6. Đại cương và phương pháp dạy môn Thủ công – Nữ công – Gia chánh.
 7. Bảng hiệu lưu thông.
 8. Khắc trên phấn – Gỗ.
 9. Phương pháp in lụa.

 NĂM THỨ HAI

A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Ngũ Minh Pháp ( Giới thiệu Tuệ Tỉnh thiền sư trong phần Y Phương Minh).
 2. Sổ tức – Niệm Phật.
 3. Từ Nhiếp Pháp.
 4. Tứ Ân.
 5. Kinh Ưu Bà Tắc.
 6. Những đặc tính của Phật pháp.
 7. Đạo Phật với thanh niên.
 8. Năm hạnh.

B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

 1. Các giai đoạn chính trong lịch sử Việt Nam.
 2. Tìm hiểu tôn giáo bạn: Đạo Khổng, đạo Lão.
 3. Nguyên lý Huân tập.
 4. Nghệ thuật nói chuyện trước đám đông.
 5. Phật giáo với tinh thần dân chủ.
 6. Lịch sử truyền bá Phật giáo tại Việt Nam thời du nhập đến Đinh, Lê.
 7. Tinh thần giáo dục Gia Đình Phật Tử.
 8. Ứng dụng Phật pháp vào sinh hoạt Gia Đình Phật Tử.

C.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

 1. Phương pháp hướng dẫn môn Hoạt động thanh niên Bậc Hướng thiện và Sơ thiện.
 2. Biết nguyên tắc cấu tạo và sử dụng điện thoại.
 3. Công nghệ thông tin: Tin học phổ thông.
 4. Mục đích và những điểm co bản về bảo vệ môi trường sinh thái.

Chia sẻ:

Chuyên mục:

Không có bình luận " Bậc Kiên "