GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Menu

Bậc Trì

 Thời gian tu học: 02 năm

NĂM THỨ NHẤT

A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Thập mục ngưu đồ.
 2. Nhân quả.
 3. Luân hồi.
 4. Tam pháp ấn.
 5. Tứ Diệu Đế.
 6. Thập Thiện.
 7. Lược giải Kinh An Ban Thủ Ý.
 8. Kinh Thiện Sinh.

 B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

 1. Kinh tế gia đình.
 2. Xã hội tính.
 3. Dân tộc tính.
 4. Tìm hiểu tôn giáo bạn: Tin lành, Thiên chúa giáo.
 5. Hạnh phúc gia đình.
 6. Các phương pháp nghiên cứu thống kê và trắc nghiệm.
 7. Nghệ thuật điều khiển một buổi lễ trong Gia Đình Phật Tử.
 8. Tâm lý quần chúng.

 C.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

 1. Tìm hiểu phong tục và danh nhân địa phương ( Huynh trưởng tự sưu tầm, nghiên cứu, soạn thảo và thuyết trình).
 2. Những điều căn bản về dưỡng nhi.
 3. Thức ăn và dinh dưỡng.
 4. Những bệnh thông thường.
 5. Đại cương về dược tính một số thuốc cần dùng.
 6. Sự tiến triển của tuổi thiếu nhi.
 7. Bảo vệ môi trường sinh thái.

NĂM THỨ HAI

 A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Kiết tập kinh điển.
 2. Đại thừa và Tiểu thừa.
 3. Ngài Liễu Quán.
 4. A Dục Vương.
 5. Lương Võ Đế.
 6. Tứ Chánh Cần và Tứ Như Ý Túc.
 7. Đức Phật Thích Ca với vấn đề giáo dục.
 8. Phát Bồ Đề Tâm.
 9. Các Cư sĩ có công lớn với Phật Giáo Việt Nam.

–   Tâm Minh Lê Đình Thám.

–   Chánh Trí Mai Thọ Truyền.

 B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

 1. Tổ chức và điều khiển trường mẫu giáo.
 2. Chinh phục nhân tâm.
 3. Vệ sinh công cộng và phòng ngừa dịch bệnh.
 4. Lịch sử truyền bá Phật giáo thời Lý – Trần thuộc Minh và Trịnh – Nguyễn phân tranh.
 5. Phật giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam – Đại cương (Tổ chức dưới hình thức hội thảo).
 6. Phong trào chấn hưng Phật giáo tại Việt Nam và các Hội Phật giáo trước năm 1963.
 7. Gia Đình Phật Tử sở tại (Học viên tự nghiên cứu soạn thảo theo nhóm chuyển về Ban Điều hành Bậc Lực Trung Ương).

 C.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

 1. Người Huynh trưởng với vấn đề phổ cập giáo dục.
 2. Các bộ môn thể thao thông thường.
 3. Hội họa và Bích báo.
 4. Luật lệ giao thông.
 5. Phương pháp hướng dẫn môn Hoạt động thanh niên Bậc Trung Thiện và Chánh Thiện.
 6. Sử dụng máy phóng thanh.
 7. Công nghệ thông tin: Tiếp theo chương trình Bậc Kiên.

Chia sẻ:

Chuyên mục:

Không có bình luận " Bậc Trì "